کولیس و میکرومتر های کاربردی

میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01
قیمت پایه: 108,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :98,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102
قیمت فروش :112,200 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت آکاد مدل 120-006-12
قیمت پایه: 132,000 تومان
تخفیف:12,000 تومان
قیمت فروش :120,000 تومان
insize outside micrometer 3202-25Aمیکرومتر خارج سنج 25-0 اینسایز
قیمت پایه: 139,000 تومان
تخفیف:12,500 تومان
قیمت فروش :126,500 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت اینسایز مدل 1205-1502کولیس استنلس استیل 15 سانت اینسایز مدل 1205-1502
قیمت پایه: 142,000 تومان
تخفیف:13,300 تومان
قیمت فروش :128,700 تومان
میکرومتر خارج سنج 50-25 اینسایز مدل 3203-50Aمیکرومتر خارج سنج 50-25 اینسایز مدل 3203-50A
قیمت پایه: 144,000 تومان
تخفیف:13,000 تومان
قیمت فروش :131,000 تومان
 کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB
قیمت فروش :135,500 تومان
insize outside micrometer 3202-50-75میکرومتر خارج سنج 75-50 اینسایز مدل 3203-75A
قیمت پایه: 169,000 تومان
تخفیف:16,000 تومان
قیمت فروش :153,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104
قیمت فروش :159,500 تومان
 کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 20 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۲HBکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) ۲۰ سانت مدل ۱۱۱-۱۰۲ HB
قیمت فروش :171,300 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت آکاد مدل 120-008-12
قیمت پایه: 198,000 تومان
تخفیف:18,000 تومان
قیمت فروش :180,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12
قیمت پایه: 215,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :195,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت اینسایز مدل 1205-2002کولیس استنلس استیل 20 سانت اینسایز مدل 1205-2002
قیمت پایه: 229,000 تومان
تخفیف:21,000 تومان
قیمت فروش :208,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-150کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-150
قیمت پایه: 240,000 تومان
تخفیف:23,000 تومان
قیمت فروش :217,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12
قیمت پایه: 325,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :295,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-200کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-200
قیمت پایه: 326,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :296,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت آکاد مدل 120-012-12
قیمت پایه: 380,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :345,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534
قیمت فروش :345,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت اینسایز مدل 1205-3002کولیس استنلس استیل 30 سانت اینسایز مدل 1205-3002
قیمت پایه: 385,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :350,000 تومان
insize digital outside micrometer 3109 25 100Aمیکرومتر خارج سنج 25-0 دیجیتال اینسایز مدل 3109-25
قیمت پایه: 438,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :398,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 50-25 دیجیتال آکادمیکرومتر خارج سنج 50-25 دیجیتال آکاد مدل 312-002-01
قیمت پایه: 517,000 تومان
تخفیف:47,000 تومان
قیمت فروش :470,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12
قیمت پایه: 534,000 تومان
تخفیف:49,000 تومان
قیمت فروش :485,000 تومان
insize-caliper-1108-300کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-300
قیمت پایه: 582,000 تومان
تخفیف:53,000 تومان
قیمت فروش :529,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 75-50 دیجیتال آکاد مدل 312-003-01میکرومتر خارج سنج 75-50 دیجیتال آکاد مدل 312-003-01
قیمت پایه: 638,000 تومان
تخفیف:58,000 تومان
قیمت فروش :580,000 تومان