کولیس و میکرومتر های کاربردی

کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102کولیس استنلس استیل 15 سانت ال جی مدل 141-102
قیمت فروش :104,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01میکرومتر خارج سنج 25-0 آکاد مدل 321-001-01
قیمت پایه: 140,000 تومان
تخفیف:13,000 تومان
قیمت فروش :127,000 تومان
 کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15 سانت مدل ۱۱۱-۱۰۱HB
قیمت فروش :130,000 تومان
insize outside micrometer 3202-25Aمیکرومتر خارج سنج 25-0 اینسایز
قیمت پایه: 155,000 تومان
تخفیف:7,000 تومان
قیمت فروش :148,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104کولیس استنلس استیل 20 سانت ال جی مدل 141-104
قیمت فروش :148,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت آکاد مدل 120-006-12
قیمت پایه: 175,000 تومان
تخفیف:18,000 تومان
قیمت فروش :157,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت اینسایز مدل 1205-1502کولیس استنلس استیل 15 سانت اینسایز مدل 1205-1502
قیمت پایه: 185,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :175,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 50-25 اینسایز مدل 3203-50Aمیکرومتر خارج سنج 50-25 اینسایز مدل 3203-50A
قیمت پایه: 198,000 تومان
تخفیف:18,000 تومان
قیمت فروش :180,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) ۲۰ سانت مدل ۱۱۱-۱۰۲ HBکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) ۲۰ سانت مدل ۱۱۱-۱۰۲ HB
قیمت فروش :180,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 15سانت مدل 110-221-G
قیمت فروش :180,000 تومان
insize outside micrometer 3202-50-75میکرومتر خارج سنج 75-50 اینسایز مدل 3203-75A
قیمت پایه: 218,000 تومان
تخفیف:18,000 تومان
قیمت فروش :200,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-150کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-150
قیمت پایه: 270,000 تومان
تخفیف:38,000 تومان
قیمت فروش :232,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت آکاد مدل 120-008-12
قیمت پایه: 270,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :245,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-006-12
قیمت پایه: 270,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :245,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 30 سانت مدل 111-103-HB
قیمت پایه: 300,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :280,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت اینسایز مدل 1205-2002کولیس استنلس استیل 20 سانت اینسایز مدل 1205-2002
قیمت پایه: 315,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :295,000 تومان
کولیس دیجیتال Guanglu (گوآنگلو ) 30 سانتکولیس دیجیتال Guanglu ( گوانگو ) 30 سانت مدل 110-223-G
قیمت فروش :320,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12
قیمت پایه: 390,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :355,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-200کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-200
قیمت پایه: 395,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :365,000 تومان
میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534میکرومتر دیجیتال QLR 25-50 مدل 131-02-534
قیمت فروش :380,000 تومان
insize digital outside micrometer 3109 25 100Aمیکرومتر خارج سنج 25-0 دیجیتال اینسایز مدل 3109-25
قیمت پایه: 465,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :420,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت آکاد مدل 120-012-12
قیمت پایه: 515,000 تومان
تخفیف:47,000 تومان
قیمت فروش :468,000 تومان
میکرومتر خارج سنج 50-25 دیجیتال آکادمیکرومتر خارج سنج 50-25 دیجیتال آکاد مدل 312-002-01
قیمت پایه: 535,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :485,000 تومان
کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12
قیمت پایه: 658,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :598,000 تومان